Wanneer u individueel begeleid wordt en daarvoor een coaching- of therapietraject volgt, zijn andere zaken voor u van toepassing dan bij een websitebezoek. Onderstaand zijn alle van toepassing zijnde zaken voor u omschreven. U ontvangt bij aanvang van uw traject tevens een kopie van de onderstaande privacyverklaring. Voor u en voor mij is het van belang dat we voor de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen aantonen dat u op de hoogte bent van deze privacyverklaring. Uw handtekening is derhalve vereist.

My Futureplan (hierna 'Mfp' genoemd) hecht het grootst mogelijk belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Mfp heeft daarom passende maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. 

Het gaat daarbij om fysieke, elektronische en procedurele maatregelen.

Bij aanvang, gedurende en na afloop van een coaching- en/of therapietraject verzamelt, verwerkt en gebruikt Mfp uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk, uitsluitend met uw toestemming en met inachtneming van c.q. in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG (voorheen: Wet Bescherming Persoonsgegevens, WBP).

In geen geval verkoopt of verhuurt Mfp uw persoonsgegevens aan derden.

 

Doeleinden.

Definitie persoonlijke gegevens:  informatie omtrent een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, of uw post- en/of e-mailadres.

Mfp verzamelt uitsluitend persoonlijke gegevens die relevant en noodzakelijk zijn i.v.m. uw traject:

 

Mfp verwerkt persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar uitsluitend met schriftelijke toestemming van (beide) ouders.

Mfp verzamelt geen gegevens die als ‘gevoelig’ worden beschouwd.

Definitie gevoelige persoonlijke gegevens: de categorie van persoonlijke gegevens die betrekking heeft op vertrouwelijke medische gegevens, ras of etnische afkomst, politieke of religieuze overtuiging of seksualiteit.

De gegevens die Mfp verzamelt zijn alleen toegankelijk voor de directie van Mfp, alsmede (indien gerechtelijk bepaald) politie of andere autoriteit. Tevens worden uw gegevens omwille van veiligheid en privacy nooit digitaal bewaard. Zodoende zijn uw gegevens ongevoelig voor eventuele datalekken en/of de gevolgen van ‘hacking’, ‘phishing’, ‘systeemcrashes’ en andere digitale onprettigheden.

 

 

Kopie legitimatiebewijs.

Omwille van het kunnen bevestigen van de juistheid van de door u aan ons verstrekte gegevens is Mfp vanuit de wettelijke legitimatieplicht verplicht om u bij uw eerste bezoek naar uw legitimatie (ID-kaart of paspoort) te vragen. Dit is slechts eenmalig en enkel bestemd ter bevestiging van uw naam, geslacht en geboortedatum. 

Uw burgerservicenummer (BSN) is niet vereist. Tevens maakt Mfp geen kopie.

 

 

Derden.

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat Mfp informatie inwint bij (of deelt met) derden. Dit enkel in één van de onderstaande gevallen:

 

  1. wanneer Mfp omtrent uw traject informatie nodig heeft van uw huisarts of een andere specialist of therapeut waarbij u reeds in begeleiding bent (of was),

  2. wanneer Mfp u gedurende uw traject doorverwijst naar bijvoorbeeld een huisarts of andere specialist/therapeut.

  3. wanneer dit door politie of andere autoriteit (gerechtelijk) bepaalt wordt.

 

Wanneer  1. of/en 2. van toepassing zouden worden, bespreekt Mfp dit altijd vooraf met u en u heeft daarbij uiteraard altijd het recht om dit te weigeren en u heeft altijd het recht om de door uw gegeven toestemming op een later tijdstip weer in te trekken. Zie hiervoor ook ‘Herroeping van de toestemming‘ en ook ‘Recht op toegang en rectificatie’.

 

Geeft u toestemming dan geschied dit d.m.v. het invullen en ondertekenen van een zogeheten ‘medische machtiging’. Deze machtiging bevat uw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum) en wordt door Mfp altijd voorzien van een verwijsbrief waarin de reden omschreven wordt waarom informatie of doorverwijzing noodzakelijk is. Uiteraard heeft u inzage in zowel de medische machtiging als ook de verwijsbrief en heeft u het recht om daarin beschreven gegevens te kunnen wijzigen. Zie hiervoor ook: ‘Recht op toegang en rectificatie’.

 

Het is vanzelfsprekend dat Mfp met de specialist in kwestie afspraken maakt om er voor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.

 

In geval zoals beschreven onder 3. stellen wij een kopie van uw dossier ter beschikking aan de autoriteit in kwestie. Uw originele dossier blijft in het kader van de wettelijke bewaarplicht in handen van Mfp.

 

 

Contactformulier op de website.

Naast de mogelijkheid om telefonisch contact met Mfp op te nemen, kunt u via een formulier op de website een terugbelverzoek starten. U vult daarvoor uw naam, uw telefoonnummer en een tijdstip in waarop Mfp u het best kan bereiken.

De reden waarom u contact opneemt of terug gebeld wilt worden, kunt u hier (vanwege de eventuele privacygevoeligheid van deze reden) nog niet invullen. We bespreken uw reden telefonisch ofwel ter plaatse in de praktijk.

 

De gegevens die u Mfp via het contactformulier doet toekomen worden via beveiligde verbindingen verzonden en in gecertificeerde datacentra verwerkt en opgeslagen. Zie hiervoor ook ‘Externe en interne beveiligingsmaatregelen’. Toch vindt Mfp het niet meer dan passend om uw privacy ook op de bovenstaande manier nog een extra beetje bescherming te bieden tegen eventuele digitale datalekken en/of de gevolgen van ‘hacking’ en andere digitale onprettigheden.

 

Mfp bewaart de door uw verstrekte gegevens enkel zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek.

Contactformulier op de website / cookies.

Wanneer u het formulier aan het invullen bent en u wilt dit tussentijds pauzeren, worden met de functie 'tussentijds opslaan' zogenaamde persistente cookies (zie ook onderdeel ‘Cookies’) op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de cache van uw browser om browsererkenning mogelijk en uw bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken. Cookies maken het in dit geval voor u mogelijk om tijdens het volgende bezoek aan onze website dit formulier niet geheel opnieuw in te hoeven vullen daar de reeds ingevulde gegevens nog aanwezig zijn.

Mocht u dit niet willen, kunt u de opslag van cookies in uw browserinstellingen te allen tijde uitschakelen waarmee deze functie vervalt. Meer lezen over cookies kunt u hier.

 

Externe en interne beveiligingsmaatregelen.

In de voorgaande paragrafen kon u al het een en ander omtrent de door Mfp genomen beveiligingsmaatregelen lezen.

Natuurlijk doet Mfp nog veel meer voor uw veiligheid:

 

Het contactformulier alsmede de website www.myfutureplan.nl zijn gebouwd m.b.v. de online-websitebuilder van Wix.com Ltd.  Wix neemt veiligheidsmaatregelen, bedoeld om de persoonsgegevens die u ons meedeelt te beschermen.. Zo bieden zij onder meer beveiligde toegang via HTTPS tot de meeste onderdelen van hun diensten, wordt de verzending van gegevens beveiligd door een versleutelde SSL/TSL-verbinding die aan alle normen voldoet, en voldoen zij aan de voorwaarden voor PCI DSS-certificatie (Payment Card Industry Data Security Standards). Uw gegevens zijn dus te allen tijde veilig.

Meer over de beveiligingsmaatregelen die wix.com neemt, kunt u nalezen in hun privacyverklaring die u kunt vinden via de link: https://nl.wix.com/about/privacy

 

Onze e-mailaccounts alsmede onze webruimte worden gehost door Starthosting.nl (onderdeel van YourHosting,  Ceintuurbaan 28, 8024 AA Zwolle, Nederland). Starthosting beveiligd uw en onze gegevens met behulp van het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren.

Meer omtrent hun beveiligingsmaatregelen kunt u nalezen via deze link: https://www.yourhosting.nl/over-ons/privacy-policy.html

 

Mfp maakt gebruik van het e-mailprogramma Outlook en beveiligt inboxen alsmede alle daarin bevatte folders met maandelijks gewijzigde wachtwoorden.

 

Onze internettoegang wordt door Ziggo.nl verzorgd. Zij maken in zaken beveiliging van gegevens gebruik van wachtwoorden, SSL-encrypties, firewalls, antivirus, intrusiedetectie, anomaliedetectie en toegangscontroles voor en door hun werknemers.

Meer omtrent hun beveiligingsmaatregelen kunt u nalezen via deze link: https://www.ziggo.nl/pdf/voorwaarden/Consumentenbeleid%20Privacy%20Ziggo%20Mei%202018.pdf

 

De PC die Mfp gebruikt, is gezekerd met een wachtwoord dat iedere maand wisselt en wordt verder nog beveiligd door McAfee antivirus én Norton antivirus.

 

My Futureplan neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

 

Herroeping van de toestemming.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment met toekomstige werking gratis intrekken via info@myfutureplan.nl

 

 

Recht op toegang en rectificatie.

U hebt recht op gratis toegang/inzage tot de opgeslagen gegevens over uw persoon.

U heeft bovendien het recht om van Mfp de correctie van onjuiste persoonsgegevens te verlangen. Hiertoe hoort eveneens de aanvulling van onvolledige gegevens.

U kunt dit doen via info@myfutureplan.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of rectificatie door u is gedaan, stuurt u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Mfp reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Mfp van u heeft naar u, of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt dit doen via info@myfutureplan.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of rectificatie door u is gedaan, stuurt u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Mfp reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Mfp stelt een kopie van uw dossier ter beschikking. Uw originele dossier blijft (in het kader van de wettelijke bewaarplicht) in handen van Mfp.

 

 

Wettelijke bewaarplicht.

Conform de  wettelijke bewaarplicht bewaart Mfp uw gegevens na afloop van uw traject nog 15 jaar. Wanneer deze termijn voorbij is maar ook in geval Mfp tussentijds haar werkzaamheden zou beëindigen, wordt uw dossier binnen 2 weken vernietigd. Er is tevens een functionaris aangewezen die in geval van overlijden van de uitbater van Mfp deze taak op zich neemt. Uw dossier wordt in dat geval z.s.m. echter uiterlijk binnen 4 maanden (120 dagen) vernietigd.

Veranderingen.

Deze privacyverklaring is afgestemd op de levering van coaching & therapie door Mfp.

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen in wetgeving kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uitzonderingen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop Mfp met uw persoonsgegevens omgaat, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen aan info@myfutureplan.nl of gebruik maken van de contactgegevens te vinden in de volgende paragraaf.

My Futureplan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Mfp is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden die in deze privacyverklaring worden genoemd.

Contactgegevens.

My Futureplan

Functionaris Gegevensbescherming: Jos Passage.

Eindervoetpad 1

6461 DC Kerkrade
info@myfutureplan.nl

 

Effectief per 28-4-2018

 

My Futureplan.

My Futureplan © 2020